Jak získat IT práci v Kanadě

Kanadské oťukávání, aneb Montmorency Falls v roce 2018

Příprava

Jak na to

Výběrové řízení

Ukázka mého kalendáře při posledním pohovorovém týdnu

Tipy a triky

Zajímavosti

Užitečné odkazy

--

--

Frontend Engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store