Jak získat IT práci v Kanadě

Kanadské oťukávání, aneb Montmorency Falls v roce 2018

Příprava

Jak na to

Výběrové řízení

Ukázka mého kalendáře při posledním pohovorovém týdnu

Tipy a triky

Zajímavosti

Užitečné odkazy

--

--

--

Frontend Engineer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vratislav Bartonicek

Vratislav Bartonicek

Frontend Engineer

More from Medium

CS373 Spring 2022 Week 12

Roadmap To Become a Web-Developer!

How to fix Error: While trying to resolve module @apollo/client React Native

How to create a sitemap for your react application | create-react-app