Během podzimu 2020 jsem na dálku z Čech hledal seniornější vývojářskou práci ve Vancouveru a povedlo se. Cílem tohoto článku je podělit se o získané zkušenosti, které mohou usnadnit hledání IT práce v Kanadě i tobě.

Kanadské oťukávání, aneb Montmorency Falls v roce 2018

Na hledání práce jsem se pomalu připravoval už během březnového lockdownu. Začal jsem tvorbou CV dle kanadských zvyklostí a štelováním LinkedIn profilu. Nutno podotknout, že jsem v tu dobu měl už v kapse Port of Entry Letter na jednoroční Open Work Permit v rámci imigračního programu IEC (International Experience Canada), který je známý i jako Working Holiday.

Během letních prázdnin jsem se oťukával s…

Vratislav Bartonicek

Frontend Engineer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store